טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
tsaytlin
Gabriel
שם מלא באנגלית:
צייטלין
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
319132155
ת.ז.
גבריאל רחמן
שם מלא:
21061998
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
93426
מיקוד:
דוא"ל:
ירושלים
0526848370
עיר:
נייד:
דרך חברון140
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
בית הערבה
כתובת:
דוא"ל:
כרמיאל
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מנהלת
עיסוק:
0524287412
נייד:
מתורגמן
עיסוק:
0526117675
נייד:
עיסוק:
נייד:
איזולדה
ז׳אן
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
21/07/19
שחרור:
2.8
משך שרות:
לוחם וקשר בחטיבת הנחל 932
תפקיד:
השכלה:
תאטקון ביולוגיה חקלאות
מגמה:
חוג:
חוות הנוער
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
טוב
קריאה:
טוב מאד
טוב
דיבור:
טוב מאד
טוב
אנגלית:
רוסית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
מלגות, פיקדון צבאי
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
319132155
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
319132155
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09