תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Nizri
Elihai
שם מלא באנגלית:
ניזרי
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
316362763
ת.ז.
אליחי
שם מלא:
26.9.95
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
7620623
מיקוד:
דוא"ל:
רחובות
052-6837697
עיר:
נייד:
אליעזר יעקבסון 11/11
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
אליעזר יעקבסון 11/11 רחובות
כתובת:
דוא"ל:
אליעזר יעקבסון 11/11 רחובות
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
פקידת שומה בעירייה
עיסוק:
052-4242210
נייד:
במצב סיעודי
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
רחל
משה
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
11.11.18
שחרור:
שנה וחמישה חודשים
משך שרות:
מש"ק מודיעין
תפקיד:
ק"צ - אבא סיעודי
השכלה:
אזרחות
מגמה:
חוג:
אמית עמיחי
אור עציון
2017
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
14.5
שנות לימוד:
ישיבת הסדר
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב מאוד
דיבור:
טוב מאוד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
חסכונות, עזרה מההורים, מלגות
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
316362763
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
316362763
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09