ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Nitsan
שם מלא באנגלית:
גרינוולד
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
315359950
ת.ז.
ניצן
שם מלא:
26/01/96
ישראלית וצרפתית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9094200
מיקוד:
דוא"ל:
אלעזר
0542151670
עיר:
נייד:
בית צור 9
029934656
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
אלעזר, בית צור 9
כתובת:
דוא"ל:
אלעזר, בית צור 9
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
חוקרת בביולוגיה
עיסוק:
0542346117
נייד:
מפקח במשרד החינוך
עיסוק:
0544703264
נייד:
עיסוק:
נייד:
מרים
029934656
יצחק
029934656
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
21/12/17
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
מדריכת שריון
תפקיד:
השכלה:
מחשבת ישראל
מגמה:
חוג:
נווה חנה
2014
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
מכינה קדם צבאית "בית ישראל" בירושלים
שפות זרות:
כתיבה:
בינוני
טוב
קריאה:
טוב
טוב
דיבור:
טוב
גרוע
אנגלית:
צרפתית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
לעבוד ולהשתמש בחסכונות
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
315359950
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
315359950
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09