תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Dadon
Itamar
שם מלא באנגלית:
דדון
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
314732587
ת.ז.
איתמר
שם מלא:
27.11.95
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
1293300
מיקוד:
דוא"ל:
כורזים
054-2006544
עיר:
נייד:
כורזים
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
כורזים
כתובת:
דוא"ל:
כורזים
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מדריכת תעסוקה לקשישים
עיסוק:
054-4887671
נייד:
חשמלאי
עיסוק:
054-6740173
נייד:
עיסוק:
נייד:
מירב
הרצל
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
מרץ 2018
שחרור:
3 שנים
משך שרות:
טען קשר בטנק
תפקיד:
השכלה:
גיאוגרפיה
מגמה:
חוג:
עמק החולה
2014
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות חלקית
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
בינוני
גרוע
קריאה:
טוב מאוד
טוב
דיבור:
טוב
גרוע
אנגלית:
יפנית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
מענק מהצבא ומלגות ללוחמים משוחררים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
314732587
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
314732587
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09