תשפ"א-א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Davidoff
Naomi
שם מלא באנגלית:
דוידוף
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
314713454
ת.ז.
נעמי
שם מלא:
25.3.1999
ישראל
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
6910703
מיקוד:
דוא"ל:
תל אביב
0542609000
עיר:
נייד:
אנדרסן 3 דירה 18
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
אנדרסן 3
כתובת:
דוא"ל:
הוברמן 22
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
בימאית
עיסוק:
0544498753
נייד:
בימאי
עיסוק:
0544498754
נייד:
עיסוק:
נייד:
דפנה לוין
עודד דוידוף
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
14.11.2019
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
מפקדת כיתה
תפקיד:
השכלה:
קולנוע, כלכלה ומנהל
מגמה:
חוג:
תיכון אלון רמת השרון
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
עבודה ועזרה מההורים.
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
314713454
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
314713454
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09