תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Wilder
Lioz
שם מלא באנגלית:
וילדר
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
314625971
ת.ז.
ליעוז
שם מלא:
08.02.98
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
3457717
מיקוד:
דוא"ל:
חיפה
0549912845
עיר:
נייד:
ביכורים 50
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
ביכורים 50
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
צלמת ומעצבת גרפית
עיסוק:
0549911445
נייד:
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
איילת
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
11.01.17
שחרור:
9 חודשים
משך שרות:
פקל״ש אלוף
תפקיד:
שחרור על רפואי פיזי
השכלה:
תיאטרון
מגמה:
חוג:
רעות
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות חלקית
ת.בוגר
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
חסכונות ועבודה טרם ההרשמה לבית הספר.
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
314625971
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
314625971
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09