תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Auerbach
Liat
שם מלא באנגלית:
אוארבך
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווקה
מצב משפחתי:
313418956
ת.ז.
ליאת
שם מלא:
10.11.95
ישראלית וקנדית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
4944487
מיקוד:
דוא"ל:
פתח תקווה
054-8800193
עיר:
נייד:
משה תבורי 13 א
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
משה תבורי 13 א פתח תקווה
כתובת:
דוא"ל:
משה תבורי 13 א
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מהנדסת חברת החשמל
עיסוק:
054-6098027
נייד:
רופא שיניים
עיסוק:
054-4688542
נייד:
עיסוק:
נייד:
הדס
חיים
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
12.10.15
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
מפיקת וידאו במשרד יח"צ ח"א
תפקיד:
השכלה:
תקשורת טלוויזיה ומחשבים
מגמה:
חוג:
בן גוריון פ"ת
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
חסכונות ועזרה מההורים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
313418956
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
313418956
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09