תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Shaked
Maayan
שם מלא באנגלית:
שקד
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
313233868
ת.ז.
מעיין
שם מלא:
23.4.1995
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
4360633
מיקוד:
דוא"ל:
רעננה
050-4449899
עיר:
נייד:
ברנר 66
077-5002331
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
ברנר 66, רעננה
כתובת:
דוא"ל:
ברנר 66, רעננה
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
ביטוח לאומי
עיסוק:
050-6136112
נייד:
משרד מבקר המדינה
עיסוק:
052-6097302
נייד:
עיסוק:
נייד:
איריס
077-5002331
רונן
077-5002331
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
22.11.18
שחרור:
שלוש שנים ו-8 חודשים
משך שרות:
לוחם
תפקיד:
השכלה:
פיזיקה וערבית
מגמה:
חוג:
אוסטרובסקי
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
בינוני
קריאה:
טוב
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
ומלגה ללוחמים "ממדים ללימודים" וכספי פיקדון
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
313233868
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
313233868
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09