תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

מלא
הפקה יוזמת
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Gotlieb
Lihy
שם מלא באנגלית:
גוטליב
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווקה
מצב משפחתי:
308017433
ת.ז.
ליהיא
שם מלא:
25.1.1997
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
4230533
מיקוד:
דוא"ל:
נתניה
054-7634201
עיר:
נייד:
בן יהודה 34
09-8334202
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
בן יהודה 34, נתניה
כתובת:
דוא"ל:
בן יהודה 34 נתניה
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
פנסיה
עיסוק:
09-8334202
נייד:
פנסיה
עיסוק:
054-9462426
נייד:
עיסוק:
נייד:
חנה
054-9462426
אהרון
09-8334202
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
14.7.18
שחרור:
שנתיים ו-11 חודשים
משך שרות:
מ"מ/מ"כ טירונים
תפקיד:
השכלה:
ביולוגיה וערבית
מגמה:
חוג:
טשרניחובסקי
2015
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאוד
קריאה:
טוב מאוד
דיבור:
טוב מאוד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
חיסכון ועבודה
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
308017433
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
308017433
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09