תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

מלא
הפקה יוזמת
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Okon
Atalya
שם מלא באנגלית:
אוקון
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווקה
מצב משפחתי:
305212896
ת.ז.
עתליה
שם מלא:
17.8.91
ישראל
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
4726352
מיקוד:
דוא"ל:
רמת השרון
050-6578158
עיר:
נייד:
גורדון 50
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
גורדון 50, רמה"ש
כתובת:
דוא"ל:
כיכר רבין 8, תל אביב
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
אדריכלית
עיסוק:
נייד:
פנסיה, איש תקשורת
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
ברוריה
נחושתן
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
5.2.12
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
מש"קית דוברות
תפקיד:
השכלה:
קולנוע וספרות
מגמה:
מדעי הרוח וספרות
חוג:
אלון
2020
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
בוגר
תיכונית:
על תיכוני:
15
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאוד
קריאה:
טוב מאוד
דיבור:
טוב מאוד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
משפחה וחסכונות
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
305212896
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
305212896
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09