ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Kolberg
Haim
שם מלא באנגלית:
קולברג
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
209312388
ת.ז.
חיים
שם מלא:
16/9/1998
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9986500
מיקוד:
דוא"ל:
נווה מיכאל
053-9655646
עיר:
נייד:
הזית 241
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
נווה מיכאל
כתובת:
דוא"ל:
נווה מיכאל
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מורה ליוגה
עיסוק:
054-4325677
נייד:
מורה ליוגה
עיסוק:
054-5576202
נייד:
עיסוק:
נייד:
יוליה
דגן
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
9/7/2019
שחרור:
שנתיים ושמונה חודשים
משך שרות:
טכנולוגי בחיל המודיעין
תפקיד:
השכלה:
מגמה:
חוג:
ישיבה
2016
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות חלקית
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
בינוני
קריאה:
בינוני
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
חיסכון, מענק מצה"ל, הורים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
209312388
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
209312388
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09