טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Itzhaki
Yuval
שם מלא באנגלית:
יצחקי
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
209179183
ת.ז.
יובל
שם מלא:
13.08.99
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
96407
מיקוד:
דוא"ל:
ירושלים
0508722322
עיר:
נייד:
אריה דולצ'ין 88/2
026424638
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
אריה דולצ'ין 88/2
כתובת:
דוא"ל:
אריה דולצ'ין 88/2
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
גננת
עיסוק:
0505645138
נייד:
טכנאי
עיסוק:
0505408545
נייד:
עיסוק:
נייד:
תמי יצחקי
026424638
דוד יצחקי
026424638
תמי יצחקי
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
06.08.20
שחרור:
2.8
משך שרות:
מפקד קורס דרג א' F16
תפקיד:
השכלה:
תקשורת המונים והיסטוריה
מגמה:
טכנאי מחשבים, טכנאי רשתות, מנהל רשת.
חוג:
זיו ומרקס
סיסקו
2017
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
ת.מוסמך
תיכונית:
על תיכוני:
4
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
מענק שחרור, פיקדון שחרור, עבודה
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
209179183
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
209179183
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
jsfs_edited.png