תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Zel zion
Eden
שם מלא באנגלית:
צל ציון
שנת עליה:
אחר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
209042951
ת.ז.
עדן
שם מלא:
17.01.1997
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
5880502
מיקוד:
דוא"ל:
חולון
0548089554
עיר:
נייד:
פרופסור שור 3
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
פרופסור שור 3, חולון
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
צורפות
עיסוק:
0548089054
נייד:
אדריכלות
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
חנה
גד
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
31.08.2017
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
בן שירות במרכז נא לגעת
תפקיד:
השכלה:
מערכות קולנוע וטלוויזיה
מגמה:
חוג:
אורט חולון למדעים וטכנולוגיה
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
כרגע מכפסי הפיקדון ולאחר מכן בכוחות עצמי ובעזרת המשפחה.
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
209042951
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
209042951
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09