ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
true
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Shragai
Noga
שם מלא באנגלית:
שרגאי
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
209040385
ת.ז.
נגה
שם מלא:
07/01/1997
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
05698
מיקוד:
דוא"ל:
ירושלים
0585161820
עיר:
נייד:
רד''ק 19
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
הרב קוק 33 ב בני ברק
כתובת:
דוא"ל:
הרב קוק 33 ב בני ברק
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
פסיכולוגית ילדים
עיסוק:
0546702560
נייד:
מפתח תכנה
עיסוק:
0542326256
נייד:
עיסוק:
נייד:
מירי
036189032
לוי
036189032
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
01/01/2016
שחרור:
שנה
משך שרות:
התנדבתי בארגון זכויות אדם ובבית הספר הניסויי בהדסה הר הצופים
תפקיד:
יש בידי פטור מטעמי דת
השכלה:
גיאוגרפיה
מגמה:
חוג:
אולפנית בני עקיבא תל אביב
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
אני במהלך קורס רישום וציור בקוביה
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
בעזרת העבודה שלי, הורי ואנסה להתקבל למלגה
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
209040385
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
209040385
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09