תשפ"א-א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
-
Epstein
Tamara
שם מלא באנגלית:
אפשטיין
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
-
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
208604280
ת.ז.
תמרה
שם מלא:
11/05/1997
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
6522409
מיקוד:
דוא"ל:
תל אביב
052-6460352
עיר:
נייד:
אנגל 1
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
אנגל 1 ת״א
כתובת:
דוא"ל:
אנגל 1 ת״א
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
רוקחת
עיסוק:
נייד:
עו״ד
עיסוק:
0508774477
נייד:
עיסוק:
נייד:
משכית
0523699471
ליאור
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
17.08.2016
שחרור:
שנה
משך שרות:
מפיקה צבאית
תפקיד:
לאחר שירות של שנה, שחרור על סעיף רפואי.
השכלה:
תיאטרון
מגמה:
משחק
חוג:
תלמה-ילין
מכללת סמינר הקיבוצים
2015
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
אחר
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
ב2020 אסיים את לימודיי בבית הספר הגבוה למשחק של מכללת סמינר הקיבוצים במסלול ״משחק״, עם תעודת שחקן. (15 שנות לימוד בתום לימודי המשחק).
שפות זרות:
כתיבה:
בינוני
קריאה:
טוב
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
בעזרת ההורים.
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
208604280
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
208604280
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09