ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Levi
Gad
שם מלא באנגלית:
לוי
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
208503656
ת.ז.
גד
שם מלא:
24/01/1997
ישראל
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9678432
מיקוד:
דוא"ל:
ירושלים
0505377789
עיר:
נייד:
ברזיל 103/16
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
ברזיל 103/16
כתובת:
דוא"ל:
ברזיל 103/16
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
משק בית
עיסוק:
0503807486
נייד:
מובטל
עיסוק:
0556624708
נייד:
עיסוק:
נייד:
רונית
יחזקאל
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
05/08/2018
שחרור:
שנתיים ושמונה
משך שרות:
נהג משא
תפקיד:
השכלה:
חקלאות
מגמה:
חוג:
חקלאי עין כרם
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
בינוני
טוב מאד
קריאה:
בינוני
טוב מאד
דיבור:
בינוני
טוב מאד
אנגלית:
עברית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
מימון לימודיי יתממש דרך מלגת לימודים מטעם פרוייקט רואים רחוק , קשת
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
208503656
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
208503656
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09