תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Shimon
Ofri
שם מלא באנגלית:
שמעון
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
208254300
ת.ז.
עפרי
שם מלא:
15/04/1998
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
6940080
מיקוד:
דוא"ל:
תל אביב
0544890191
עיר:
נייד:
אברהם שלונסקי 33
036850875
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
אברהם שלונסקי 33, ת"א
כתובת:
דוא"ל:
עמינדב 2, ת"א
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מנהלת שיווק
עיסוק:
0528288110
נייד:
קמעונאות
עיסוק:
0526872211
נייד:
עיסוק:
נייד:
נירית אליוביץ
036850875
ארז שמעון
0779103808
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
12.11.18
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
רל"שית רמ"ח
תפקיד:
השכלה:
קולנוע וספרות
מגמה:
חוג:
עירוני א' לאמנויות
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
באופן פרטי - סיוע הורי
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
208254300
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
208254300
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09