תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Ludensky
Emily
שם מלא באנגלית:
לודנסקי
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווקה
מצב משפחתי:
207836545
ת.ז.
אמילי
שם מלא:
4.11.98
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
7910300
מיקוד:
דוא"ל:
בת הדר
054-6641066
עיר:
נייד:
השיזף 229
08-6782990
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
השיזף 229, בת הדר
כתובת:
דוא"ל:
השיזף 229, בת הדר
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
אחות בקופ"ח מכבי
עיסוק:
054-7479746
נייד:
מעריך בביטוח לאומי
עיסוק:
054-7662946
נייד:
עיסוק:
נייד:
אלה
08-6782990
סרגיי
08-6782990
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
2.8.18
שחרור:
שנה וחמישה חודשים
משך שרות:
סמב"צית
תפקיד:
רפואי נפשי
השכלה:
קולנוע, פסיכולוגיה, סוציולוגיה
מגמה:
חוג:
מקיף עירוני ד' אשקלון
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאוד
גרוע
קריאה:
טוב מאוד
גרוע
דיבור:
טוב מאוד
בינוני
אנגלית:
רוסית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
פקדון, עבודה ומלגות
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
207836545
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
207836545
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09