תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Roe
Eyal
שם מלא באנגלית:
רואה
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
207459488
ת.ז.
איל
שם מלא:
17.10.99
ישראלית ואמריקאית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
6291058
מיקוד:
דוא"ל:
תל אביב
052-4659335
עיר:
נייד:
קוסובסקי 26
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
קוסובסקי 26 תל אביב
כתובת:
דוא"ל:
תוספתא 5 תל אביב
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מנהלת אזור גוש דן בחברה להגנת הטבע
עיסוק:
054-4710920
נייד:
פרופסור מרצה באוניברסיטת חיפה
עיסוק:
054-3933093
נייד:
עיסוק:
נייד:
גליה
דייויד
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
19.9.18
שחרור:
10 חודשים
משך שרות:
מתעד מבצעי
תפקיד:
בריאותי
השכלה:
קולנוע
מגמה:
חוג:
תלמה ילין
2017
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאוד
קריאה:
טוב מאוד
דיבור:
טוב מאוד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
עצמאית + תמיכה משפחתית
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
207459488
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
207459488
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09