תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Cohen
Adi
שם מלא באנגלית:
כהן
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
207080235
ת.ז.
עדי
שם מלא:
10.9.98
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
4284200
מיקוד:
דוא"ל:
בת חפר
054-7606156
עיר:
נייד:
בית קשת 9
09-8783679
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
בית קשת 9 בת חפר
כתובת:
דוא"ל:
בית קשת 9 בת חפר
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מעצבת גרפית
עיסוק:
054-4210831
נייד:
מפיק D-for do
עיסוק:
054-4589603
נייד:
עיסוק:
נייד:
אסתר
09-8783679
דוד
09-8783679
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
20.9.18
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
מפיק בטאון ח"א
תפקיד:
שירות מקוצר - מתנדב
השכלה:
תאטרון וביולוגיה
מגמה:
חוג:
רופין
2016
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב מאוד
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

כן
כן

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
עבודה
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
207080235
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
207080235
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09