תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

מלא
הפקה יוזמת
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Schwartz
Noy
שם מלא באנגלית:
שורץ
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווקה
מצב משפחתי:
206293425
ת.ז.
נוי
שם מלא:
12.1.95
ישראלית, הונגרית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
7870315
מיקוד:
דוא"ל:
אשקלון
054-6349680
עיר:
נייד:
חסידה 15
08-6752428
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
חסידה 15, אשקלון
כתובת:
דוא"ל:
חסידה 15, אשקלון
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
משרד עו"ד
עיסוק:
050-5249680
נייד:
עו"ד
עיסוק:
054-6349680
נייד:
עיסוק:
נייד:
סימה
08-6752428
צביקה
08-6752428
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
11.5.17
שחרור:
שנתיים וחצי
משך שרות:
מפקדת טירונים
תפקיד:
השכלה:
ביוטכנולוגיה, ביולוגיה, פילוסופיה
מגמה:
חוג:
אורט הנרי רונסון
ניסן נתיב ותאטרון פסיק
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
מכינה ללימודי משחק ב"ניסן נתיב" וסדנת כתיבה בתאטרון פסיק
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאוד
קריאה:
טוב מאוד
דיבור:
טוב מאוד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
פיקדון, עבודה ועזרה מההורים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
206293425
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
206293425
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09