הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Rosenberg
Amitai
שם מלא באנגלית:
רוזנברג
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
206124828
ת.ז.
אמתי
שם מלא:
21.1.1995
ישראלית / אמריקאית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9339806
מיקוד:
דוא"ל:
ירושלים
054-9793214
עיר:
נייד:
דוסטרובסקי 9 דירה 2
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
דוסטרובסקי 9, דירה 2, ירושלים
כתובת:
דוא"ל:
דוסטרובסקי 9 ירושלים
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
רופאה
עיסוק:
054-4281164
נייד:
רופא
עיסוק:
054-4474409
נייד:
עיסוק:
נייד:
נעמי
גלעד
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
8.6.2017
שחרור:
3 שנים
משך שרות:
לוחם חיל הים
תפקיד:
השכלה:
היסטוריה וקולנוע
מגמה:
חוג:
נווה שמואל
2013
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב נאוד
בינוני
קריאה:
טוב מאוד
טוב
דיבור:
טוב מאוד
בינוני
אנגלית:
ספרדית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
פיקדון ועזרה מההורים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
206124828
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
206124828
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09