ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
2017
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Lulba
Avi
שם מלא באנגלית:
לולבה
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
205857899
ת.ז.
אבי
שם מלא:
01/08/1994
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
0
מיקוד:
דוא"ל:
רחובות
0526543256
עיר:
נייד:
יצחק יעקובי 4/1
089412235
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
יצחק יעקובי 4/1
כתובת:
דוא"ל:
יצחק יעקובי 4/1
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
משק בית
עיסוק:
0528319589
נייד:
מנהל סדנת מתכת במפעל
עיסוק:
0508574127
נייד:
עיסוק:
נייד:
רינה לולבה
089412235
ראובן לולבה
089412235
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
שחרור:
משך שרות:
תפקיד:
בידי פטור משירות צבאי מטעמי בריאות
השכלה:
תקשורת ותכשיטנות
מגמה:
חוג:
ויצו רחובות
2012
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות חלקית
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
באמצעות חסכונות קיימים שנחסכו מראש לטובת הלימודים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
205857899
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
205857899
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09