תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Tepper
Guy
שם מלא באנגלית:
טפר
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
205588346
ת.ז.
גיא
שם מלא:
6.11.94
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
6329612
מיקוד:
דוא"ל:
תל אביב
052-8650710
עיר:
נייד:
בוקי בן יגלי 12/2
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
חולות גאולים 8 צורן
כתובת:
דוא"ל:
חולות גאולים 8, צורן
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מורה למתמטיקה
עיסוק:
054-2172165
נייד:
תורן ראשי חברת חשמל
עיסוק:
050-5805806
נייד:
עיסוק:
נייד:
ורד
איתי
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
12.2.16
שחרור:
3 שנים
משך שרות:
עוזר קשל"ח
תפקיד:
השכלה:
מחשבים
מגמה:
חוג:
רבין תל מונד
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאוד
גרוע
קריאה:
טוב מאוד
בינוני-גרוע
דיבור:
טוב מאוד
גרוע
אנגלית:
ערבית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
חסכונות ועזרה מההורים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
205588346
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
205588346
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09