תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
1995
Anug
Michael
שם מלא באנגלית:
ענוג
שנת עליה:
זכר
מין:
קנדה
ארץ לידה:
0
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
204944375
ת.ז.
מיכאל
שם מלא:
04-10-95
ישראל
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
7639181
מיקוד:
דוא"ל:
רחובות
0547999520
עיר:
נייד:
יהושוע בן חנניה 81
089354175
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
יהושוע בן חנניה 81
כתובת:
דוא"ל:
יהושוע בן חנניה 81
כתובת:
דוא"ל:
0
כתובת:
דוא"ל:
ווטרינרית
עיסוק:
0547999517
נייד:
ווטרינר
עיסוק:
0547999518
0
נייד:
עיסוק:
0
נייד:
אנה מריה ענוג
089354193
יגאל ענוג
089354193
0
0
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
14.3.2018
שחרור:
3 שנים
משך שרות:
מפקד טנק
תפקיד:
השכלה:
מחשבים
מגמה:
חוג:
ברנר
2014
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
טוב
קריאה:
טוב
טוב
דיבור:
טוב מאד
טוב מאד
אנגלית:
ספרדית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
מימון צהל, עבודה וחסכונות
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
204944375
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
204944375
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09