ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
2018
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
shirin
Daniel
שם מלא באנגלית:
שירין
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
203971635
ת.ז.
דניאל
שם מלא:
31/3/1991
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
6706939
מיקוד:
דוא"ל:
תל אביב
0509931212
עיר:
נייד:
שד' יד לבנים 3
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
נתיבות
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
פנסיונרית
עיסוק:
נייד:
פנסיונר
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
מזל
089930207
יוחנן
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
7/3/2010
שחרור:
שמונה חודשים
משך שרות:
פקיד
תפקיד:
אי התאמה
השכלה:
מגמה:
חוג:
סיני
2007
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
ללא בגרות
ת.גמר
תיכונית:
על תיכוני:
10
שנות לימוד:
2018-2019 לימודי תסריטאות בבית הספר "חשיפה", במסגרת האוניברסיטה הפתוחה
2016-2017 מכינה ללימודי משחק בסמינר הקיבוצים
שפות זרות:
כתיבה:
בינוני
קריאה:
טוב
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
אני עובד כעיתונאי ועם אצטרך אעבוד בעבודות מזדמנות נוספות
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
203971635
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
203971635
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09