תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Halbersberg
Amnon
שם מלא באנגלית:
הלברסברג
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
203134317
ת.ז.
אמנון
שם מלא:
7.6.93
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
2010400
מיקוד:
דוא"ל:
צורית
052-8977783
עיר:
נייד:
האלה 3
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
האלה 3, צורית
כתובת:
דוא"ל:
צורית
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
פנסיונרית
עיסוק:
נייד:
מנהל השמה לעובדים עם מוגבלויות
עיסוק:
04-9884581
נייד:
עיסוק:
נייד:
דורית
04-9884581
מרדכי
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
14.6.14
שחרור:
שנה
משך שרות:
שירות לאומי - רכז פניות תחום חקלאות בקו לעובד
תפקיד:
על הנייר נפשי
השכלה:
אומנות
מגמה:
חוג:
משגב
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאוד
גרוע
קריאה:
טוב מאוד
בינוני
דיבור:
טוב מאוד
בינוני
אנגלית:
ספרדית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
חסכונות והורים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
203134317
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
203134317
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09