הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

מלא
הפקה יוזמת
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Freeman
Amir
שם מלא באנגלית:
בן חורין
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
038210134
ת.ז.
אמיר רועי
שם מלא:
27.2.86
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
6653019
מיקוד:
דוא"ל:
תל אביב
054-7511338
עיר:
נייד:
ראשית חכמה 8
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
כרמייה 16, תל אביב
כתובת:
דוא"ל:
כרמייה 16 תל אביב
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
פנסיה
עיסוק:
נייד:
פנסיה
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
שולמית
אביהו
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
שחרור:
3.6 שנים
משך שרות:
סגן במילואים
תפקיד:
השכלה:
מגמה:
משפטים וממשל
חוג:
היובל
בינתחומי הרצליה
2018
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
בוגר
תיכונית:
על תיכוני:
4
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאוד
קריאה:
טוב מאוד
דיבור:
טוב מאוד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
המצלצלים באמתחתי
הצהרה:
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
038210134
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
038210134
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09