הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

מלא
הפקה יוזמת
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Mishal
Eliran
שם מלא באנגלית:
משאל
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
036553014
ת.ז.
אלירן
שם מלא:
20/01/1985
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9226708
מיקוד:
דוא"ל:
ירושלים
0506574145
עיר:
נייד:
סעדיה גאון 14
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
ז'קלין משאל
יוסף משאל
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
1/4/2007
שחרור:
3 שנים
משך שרות:
חילל האוויר
תפקיד:
השכלה:
מגמה:
ארכיטקטורה
חוג:
מקיף ו'
בצלאל
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
בידי תואר מוסמך
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאוד
טוב
קריאה:
טוב מאוד
טוב
דיבור:
טוב מאוד
בינוני
אנגלית:
איטלקית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
בכוונתי לממן את עלויות הלימודים מהכנסותיי כמעצב ומרצה.
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
036553014
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
036553014
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09