ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
tubul
meir
שם מלא באנגלית:
טובול
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
2
ילדים:
גרוש
מצב משפחתי:
021980859
ת.ז.
מאיר
שם מלא:
7/9/86
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9634817
מיקוד:
דוא"ל:
ירושלים
0546963040
עיר:
נייד:
המשוררת רחל 13/8
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
בית שמש
כתובת:
דוא"ל:
ירושלים
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
גימלאית האוניברסיטה
עיסוק:
נייד:
גימלאי חברת החשמל
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
פני
ישראל
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
31.1.12
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
מדריך לנוער בסיכון
תפקיד:
השכלה:
מגמה:
מנהל עסקים
חוג:
תורנית
מכון לנדר
2010
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
ללא בגרות
ת.בוגר
תיכונית:
על תיכוני:
16
שנות לימוד:
2017-2014 : פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית - סמינר הקיבוצים, ת״א
2013-2011 : השלמות בפסיכולוגיה -האוניברסיטה הפתוחה, ירושלים
שפות זרות:
כתיבה:
בינוני
קריאה:
טוב
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
עבודה
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
021980859
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
021980859
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
jsfs_edited.png